Обучение с ваучери по програма „Аз мога повече“

Нови 7,8 млн.лв. за обучения по „Аз мога повече“

С близо 7,8 милиона лева се увеличава бюджетът на схемата „Аз мога повече“, поради големия интерес от страна на желаещите да се възползват от нея, съобщи официално Агенцията по заетостта в сайта си.

Средствата са вече одобрени и очакващи да се възползват от обучение. Срокът за провеждане на обученията се удължава до 31 август 2015 г. Не се предвижда нова сесия за прием на документи за кандидатстване.

До 31 август 2015 г. се удължава се срокът за провеждане на обученията, с цел одобрените да разполагат с възможността да се възползват от правото си.

Нов прием на документи не се предвижда, тъй като към момента са подадени над 53 хиляди заявления, очакващи одобрение.

Предстои да бъде разпределена допълнителна квота ваучери за обучение. Всеки гражданин, който е подал документите си за кандидатстване и е одобрен, ще бъде индивидуално уведомен за възможността да избере фирма доставчик на обучение.

„ОБРАЗОВАНИЕ +” е  доставчик на обучение с ваучери
на безработни и заети лица

по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”
за професионално обучение и обучение по ключови компетенции –
Общуване на чужди езици , Дигитална компетентност и Предприемачество

Ако сте безработен или нает по трудов договор и не сте държавен или общински служител може безплатно, срещу ваучер от Дирекция "Бюро по труда",  да придобиете нова професионална квалификация или да усъвършенствате знанията и уменията си . Необходимо е само да попълните заявление с приложение на копие от лична карта, копие на диплома за завършено образование и копие на удостоверение /свидетелство за преминат курс за придобиване на професионална квалификация/ , ако има такъв. Информация за програмата може да намерите в интернет страницата на Агенция по заетосттаwww.az.government.bg    Тук може да свалите Заявление и декларация за кандидатстване по програмата.

Списъкът на професиите и специалностите, по които ЦПО "ОБРАЗОВАНИЕ+" предлага обучение, и учебните планове са  на страницата за професионално обучение; детайли за ключовите компетентности може да видите на страниците за чуждоезиково и компютърно обучение.
 
 Кандидатстване по програмата 

Процедурите за кандидатстване можете да намерите на страницата на Агенция по заетостта или в регионалните Бюра по труда.
Ако сте ни избрали като доставчик на Вашето обучение, трябва да посочите ЦПО „Образование+” към ЕТ „Т.Тонева-Е.Шунанова“ в заявлението за кандидатстване. След като получите Вашия ваучер (в два екземпляра) трябва да ги депозирате при нас. При депозирането се сключва договор за обучение между Вас и „Образование +”.
По програмата за обучение с ваучери всеки приносител на ваучер може да си избере подходящия за него курс в удобно за него време. За да определим от кое ниво да започне Вашето обучение, ние ще направим входящ тест и ще ви запишем за съответния курс.

Какво представляват ваучерите 

Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност в лева, издадени от Агенцията по заетостта при условията и по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол на ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г. и бр. 54 от 2008 г.), и даващи право на притежателя да премине определено обучение.

 Отговорности на приносителите на ваучери 

Обученията по Програмата за развитие на човешките ресурси се финансират от Агенцията по заетостта и са свързани и с определени отговорности от Ваша страна. Преди да предприемете кандидатстване по програмата, моля имайте предвид, че:

1. При прекъсване на обучението от Ваша страна Вашият ваучер няма да бъде признат и Вие се задължавате да изплатите пълната стойност на ваучера.

2. При системни отсъствия – повече от 20% от хорариума на курсовете , Вашият ваучер отново няма да бъде признат и Вие трябва да изплатите пълната стойност на ваучера.

3. При възпрепятстване на провеждане на обучението Вашият ваучер ще бъде анулиран и Вие ще трябва да изплатите пълната му стойност.