Курсове за седмокласници

ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТ- ГИМНАЗИСТИ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА

Обучението е съобразено с изисквания на МОН за формата, по който се провеждат двата изпита и включва: преподаване на учебното съдържание; перманентен контрол-устни, писмени, тестови проверки  и периодични пробни изпити след завършен цикъл; мотивация за учене и организация на труда; партньорство при решаване на проблеми, свързани с учебния процес. Основна задача на подготовката е изграждане на знания и умения, адекватни на изпитния формат, както и създаване на траен интерес на ученика към изучавания предмет, формиране на самостоятелно познание чрез системен труд.

Обучението се провежда в малки групи и индивидуално.

Хорариумът при работа в група е регламентиран, като може да бъде модифициран при желание от страна на всички участници.
Индивидуалните програми изцяло са съобразени с желанията и изискванията на нашите клиенти.
Информация за започващи групови обучения може да получите в офиса на „ОБРАЗОВАНИЕ+”.
Индивидуално обучение стартира по всяко време.

- Целогодишна програма -120 учебни часа- включва подготовка по конкурсните теми и текущи пробни изпити след завършен цикъл.
- Кратък интензивен курс - 20 учебни часа- интензивен тренинг на изпитния формат-най-важната, завършваща част от обучението.  
- Разширен интензивен курс – 50 учебни часа /за ученици, които не са ползвали други програми/.
- Индивидуалната програма се изготвя съобразно изискванията на нашите клиенти.

За целите на обучението центърът работи с фирмени учебни материали, компилация от водещи  системи: учебници, сборници, помагала. Съобразно научните  дисциплини материалите  включват:

- Български език и литература: актуални литературни анализи, тестове и текстове за преразкази, съответни на изпитния формат.

    

   

- Математика : материалите включват теоретическа и практическа част с универсални задачи и тестове по конкурсните теми.