Италиански език

Обучението се провежда в малки групи и индивидуално.
Хорариумът при работа в група е регламентиран, като може да бъде модифициран при желание от страна на всички участници.
Индивидуалните програми изцяло са съобразени с желанията и изискванията на нашите клиенти.
Информация за започващи групови обучения може да получите в офиса на „ОБРАЗОВАНИЕ+”.
Индивидуалното обучение стартира по всяко време.

След всеки успешно издържан изпит към съответното ниво „ОБРАЗОВАНИЕ +”издава сертификат.

  Progetto Italiano поднася в приятен и увлекателен вид граматическите особености на съвременния италиански език в диалози, систематизира в табличен вид граматиката, предлага готови схеми за общуване в основните ситуации на ежедневието, дава познания за културните аспекти на модерната италианска реалност чрез автентични текстове на съвременни италиански журналисти и писатели.

Хорариум: 110 часа